Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Smluvní strany

Organizátor a zprostředkovatel workshopů, kurzů a tvořivých dílen:

Kreativatelier

Andrea Neustupová

Sinkulova 34, Praha 4, 147 00

IČO: 67948545

IČO provozovny: 1011332108

Účastník kurzu, neboli kupující vstupenky: 

Klient, který se registruje nákupem vstupenky k návštěvě atelieru Kreativatelier prostřednictvím e-shopu www.kreativatelier.cz. 

2. Registrace

Registrací se rozumí zakoupení vstupenky na e-shopu www.kreativatelier.cz. Ve výslovně uvedených případech je možná registrace také prostřednictvím e-mailu (info@kreativatelier.cz), nebo prostřednictvím zprávy na Facebook profilu (www.facebook.com/kreativatelier.cz. 

3. Rezervace a zakoupení vstupenky

Zakoupení vstupenky je možné na e-shopu www.kreativatelier.cz. Objednávkou vstupenky na daný kurz, workshop či permanentky do tvořivé dílny na e-shopu vyjadřuje objednávající souhlas s obsahem, cenou a podmínkami uvedenými v popisu akce a také s Všeobecnými obchodními podmínkami. 

K úhradě objednávky bude objednávající vyzván e-mailem. Nebude-li vstupenka uhrazena do dvou pracovních dní, vyhrazje si Kreativatelier právo považovat rezervaci za neplatnou. 

Účast na akci bez zakoupené vstupenky přes e-shop je možná pouze na základě kladně potvrzeného e-mailu či Facebook zprávy ze strany Kreativatelieru. 

4. Ceny vstupenek

Za cenu vstupenky je považována úhrada ceny na dostupný worskhop, kurz či za permanentku do hodinové dílny. Detailní popis akce seznamuje účastníka s obsahem programu a jednotlivé položky tvoří celkovou cenu vstupenky. Pro účastníka je závazná cena platná v momentu objednání vstupenky. Organizátor si vyhrazjje právo na změnu ceny vstupenek. 

5. Platnost vstupenek

Vstupenka je platná pouze na akci, na kterou byla zakoupena. V případě permanentek na hodinové dílny je možné vstupy využívat pouze na akce, které jsou označeny jako "hodinová dílna". Tyto akce je možné navštívit kdykoliv během uvedené doby. Cena vstupného se určuje dle každé započaté hodiny návštěvy. Platnost permanentky se řídí datem platnosti, který je vyznačený na každé permanentce. Permanentka je přenosná a může ji využívat více osob současně. 

6. Platební metody

Návštěvník hradí vstupenku na základě platebních podkladů obdržených e-mailem a to bankovním převodem na účet organizátora. 

7. Storno podmínky

Zakoupenou rezervaci je možné stornovat prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu info@kreativatelier.cz. 

Po potvrzení přijetí e-mailu je klientovi doručena částka snížená o storno poplatek dle následujících pravidel: 

a/ 10 a více kalendářních dní před konáním akce: 0% z ceny vstupenky

b/ 5-6 kalendářních dní před konáním akce: 30% z ceny vstupenky

c/ méně než 5 kalendářních dní před konáním akce: 100% z ceny vstupenky

Ćástka snížená o storno poplatek bude poukázána účastníkovi převodem zpět na účet, ze kterého byla částka hrazena. 

8. Právo na změnu obsahu a programu akce

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu obsahu, programu a harmonogramu akce. 

9. Právo na změnu termínu nebo zrušení akce

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo zrušení akce z důvodu nenaplnění minimálního počtu účastníků a to nejpozději 3 dny před konáním akce. Minimální počet účastníků je stanoven na každou akci zvlášť s ohledem na její povahu. Maximální počet účastníků je 10. V případě zrušení akce nebo změně termínu kurzu bude účastník neprodleně informován e-mailem či telefonicky. Účastník má v případě změny právo na vrácení plné ceny vstupného, nebo má možnost akceptovat náhradní termín. 

10. Pravidla chování účastníků

Účastník je povinen chovat se na akcích ogleduplně ke svému okolí a svým chováním nenarušovat tvořivou činnost ostatních účastníků. Bez předchozího souhlasu lektorů je zakázáno pořizovat video a audiozáznamy z akce. V případě, že po předchozím upozornění návštěvník pokračuje v negativním jednání, může být organizátorem vyloučen z programu bez nároku na náhradu ceny vstupenky. 

11. Reklamační řád

Nespokojenost může účastník projevit přímo lektorovi či jinému zástupci provozovny Kreativatelier, který dle uvážení a možností zjedná okamžitou nápravu. Reklamaci je účastník povinen zaslat písemně e-mailem na adresu: info@kreativatelier.cz. Reklamace bude vyřizována individuálně a to do 30-ti kalendářních dní. 

12. Odpovědnost

Návštěvníci provozovny Kreativatelier se účastní akcí na vlastní nebezpečí. Je na jejich zvážení, zda jejich zdravotní stav je odpovídající rizikům plynoucím z náročnosti akce. Organizátor a jeho lektoří nenesou zodpovědnost za poškození, ztrátu, nebo jiné škody na majetku účastníků akce. 

V Praze dne 15.1.2017

Prohlášení o ochraně soukromí

Vážení zákazníci, 

v souladu s obecným nařízením 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU tzv. GPRD (General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů schváleným v dubnu 2%16 s účinností od 25.května 2018, Vás chceme informovat o zabezpečení a ochraně Vašich osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s Vaší registrací na webových stránkách www.kreativatelier.cz

Webová stránka www.kreativatelier.cz je registrována na Andrea Neustupová, IČO 67948545, Sinkulova 34/683, Praha 4.

Prostřednictvím webové stránky www.kreativatelier.cz se poskytují služby ve formě volnočasových aktivit (workhopy, kurzy, semináře). Ty jsou realizovány v provozovně Kreativatelier, vedené pod IČO 1011332108, Děkanská vinice I. 984/2, Praha 4, či na předem smluvených místech.

Za účelem registrace (nákupu vstupenky či permanentky) k workshopu, kurzu, či jiné události z našich služeb zpracováváme tyto údaje:

jméno a příjmení, e-mail, tel.kontakt a poštovní údaje.

Tyto údaje nám umožňují kontaktovat Vás v případě změn v události, ke které jste se registrovali. Jedná se o změny dle našich Omluvních podmínek.

Vaše údaje neposkytujeme žádným 3. osobám.

Při Vaší registraci máte možnost:

a) vytvořit si registraci k jednorázovému nákupu, kdy údaje budou shromažďovány pouze do konání zvolené akce, či vypršení platnosti permanentky či jiného druhu vstupenky. Po tomto termínu budou Vaše údaje do 2 měsíců vymazány.

 b)zvolit si registraci, ve které označíte Váš dobrovolný souhlas se ZASÍLÁNÍM NOVINEK E-MAILEM. V takovém případě máme možnost Vám zasílat náš Newsletter. A také Vám poskytovat různé výhody ve formě slev na naše služby.

Kdykoliv máte právo provádět změny ve své registraci. V případě, bude zrušení zasílání novinek podloženo zájmem o úplný výmaz Vašich údajů z našeho e-shopu, je nutné informovat nás na e-mailu:info@kreativatelier.cz

V Praze 24.5.2018