GDPR - Ochrana osobních údajů

Jste-li mým zákazníkem, odběratelem novinek prostřednictvím e-mailu, či návštěvníkem webových stránek www.kreativatelier.cz, svěřujete mi své osobní údaje. Seznamte se, prosím, dle Nařízení o ochraně osobních údajů /GDPR/ s platnými zásadami a právy, která máte. 

Jsem správcem, 

vašich osobních údajů na webu www.kreativatelier.cz a mé kontaktní údaje jsou: 

Ester Rosíková, IČ: 08128383, Poběžovická 1368/13, Praha 4, tel.: +420 728562287

Prohlašuji, 

že jakožto správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti, vyžadované platnou legislativou. Zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR a budu tedy zpracovávat vaše osobní údaje na základě platného právního důvodu.  A to především v rámci plnění smlouvy, oprávněného zájmu, zákonné povinnosti, či uděleného souhlasu.

Vaše osobní údaje uchovávám pro následující účely:

1. Poskytování služeb a plnění smlouvy

Vaše údaje v rozsahu fakturační udaje, e-mail, telefon a adresa potřebuji k plnění smlouvy /možnost kontaktovat vás v případě zrušeného workshopu a s tím spojených náhrad dle Obchodních podmínek /budou zveřejněny, jakmile bude web obsahovat workshopy k rezervaci/. Tyto údaje budu uchovávat po dobu 5-ti let, v případě, že neprojevíte zájem o zasílání novinek e-mailem. V takovém případě považuji za můj oprávněný zájem informovat vás o mnou pořádaných akcích. Udělený souhlas se zasíláním novinek e-mailem /Newsletter/ pak můžete kdykoliv odvolat.

2. Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, potřebuji Vaše osobní /fakturační/ údaje, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. 

3. Marketing - zasílání novinek a zpráv

Novinky e-mailem, tzv. newsletter posílám pouze tehdy, pokud jste mi k tomu sami udělili svolení během registrace na tomto webu. Dále pak v případě, že jste mi takový souhlas udělili písemně během návštěvy některého z mnou pořádaných workshopů. Máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat. Učinit tak můžete prostřednictvím e-mailu: info@kreativatelier.cz. 

4. Fotografie a videozáznamy

Fotografie a videozáznamy pro účely prezentování mé činnosti pořizuji s respektem k vašim osobám tak, aby nemohl být nikdo jednoznačně identifikován. Tzn. pořizuji fotografie s detaily rukou při práci, případně šetrně bez záběru obličeje. Tyto fotografie nejsou pak nikterak vázány k žádným osobním údajům. Pokud však budete se zveřejněním fotografie pro mé prezentační účely souhlasit, ráda od vás přijmu písemný souhlas. 

Cookies

Při procházení mých webových stránek je zaznamenávána vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout lépe mé služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byla má vlastní. Přijala jsem a udržuji technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození, nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání dat 3. osobám

K vašim osobním údajům mají přístup pouze moji spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. 

Pro zajištění některých zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, mohu v budoucnu využít služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. O těchto poskytovatelích Vás budu informovat. Zavazuji se, že při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Mezi mnou pověřené osoby patří také osoby zajišťující zpracování účetních dokladů a dále programátoři mého webu, Grand Media s.r.o.. 

Vaše data jsou zpracovávána pouze vně Evropské unie, nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 

Práva a povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

- na informace /což činím tímto dokumentem o zpracování dat/

- na přístup ke svým osobním údajům, které můžete je spravovat prostřednictvím svého zákaznického účtu na tomto webu, případně si je v plném rozsahu vyžádat na e-mailu info@kreativatelier.cz a já vám je ve lhůtě do max. 30-ti dní sdělím.

- na doplnění či změnu svých údajů /opět prostřednictvím vašich zákaznických účtů, nebo mne můžete kontaktovat e-mailem/.

- na omezení rozsahu využívání vašich osobních údajů /například odhlášení ze zasílání Newsletteru/.

- na výmaz, ve smylu být zapomenut - stačí opět požádat e-mailem

- na přenositelnost údajů 

- podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů  v případě, že se domníváte, že byla porušena Vaše práva. Pokud tak však máte jakýkoliv důvod tak učinit, předně prosím při podezření na jakoukoliv nesrovnalost kontaktujte nejdříve mne. Je v mém nejvyšším zájmu takové situaci zamezit.

Mlčenlivost 

Dovoluji si vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou v kontaktu s vašimi osobními údaji jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údají a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by zabezpečení vašich dat mohlo ohrozit. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s e mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje nikdy vydány žádné jiné třetí straně 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17.11.2019