Obchodní podmínky

1.  Všeobecná ustanovení


1.1 Tyto obchodní podmínky /dále jen "podmínky"/ platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Ester Rosíková, Poběžovická 1368/13, Praha 4, 148 00, IČ: 08128383, uzavřený s kupujícím prostřednictvím komunikace na dálku. 

1.2 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího /neboli "zákazníka/.

1.3 Ustanovení těchto obchodním podmínek jsou nedílou součástí kupní smlouvy.

1.4 Je-li smluvní stranou kupujícího spotřebitel /jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti/, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem /č. 89/2012 Sb./ a zákonem o ochraně spotřebitele /č. 634/1992 Sb./. 

1.5 Tyto obchodní podmínky jsou zvěřejněny na webových stránkách www.kreativatelier.cz a jsou platné pro prodej produktů a služeb prodávajícího prostřednictvím těchto webových stránek.

2.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Popis produktu, jeho vlastnosti a informace o ceně jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího. Nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována její dostupnost na webové stránce. 

2.2 Objednávkový formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu (zboží či službě), ceně, požadovaném způsobu doručení a nákladech s doručením spojených. U vstupenek na workshopy a kurzy náklady na dodání účtovány nejsou. Objednávka se stává platnou po jejím vyplnění a odeslání prodávajícímu. Od toho okamžiku vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Odesláním objednávky zákazník strvrzuje, že se s těmito ochodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k užavření smlouvy jsou zřejmé z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky objednávku zkontrolovat a případně provést opravu. Údaje uvedené v objednávce jsou ze strany prodávajícího považovány za správné. 

2.3 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.4 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva (daňový doklad) bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5-ti let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.5 Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží či službu objednanou zákazníkem a zákazník se zavazuje toto zboží či službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží či službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován. Vlastnické právo k produktům / zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3. Cena a způsob úhrady

3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na webové stránce prodávajícího. Prodávající není plátcem DPH a platná je tedy uvedená cena včetně DPH. 

3.2 U fyzických produktů /zboží/ je zákazník společně s cenou uhradit i náklady spojené s balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena v objednávkovém formuláři, pokud je prodávajícímu účtována.

3.3 Kupující obdrží po odeslání objednávky od prodávajícího automaticky generovanou výzvu k uhrazení objednávky. Tato výzva obsahuje cenu produktu / zboží, náklady balné a přepravu, variabilní symbol a bankovní údaje prodávajícího. 

3.4 Cenu zboží / produktu a případné náklady spojené s dodáním hradí zákazník bezhotovostně na účet prodávajícího. Platba je jednorázová. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.5 Kupní cena je splatná do 5-ti dnů od uzavření objednávky. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt / zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6 Po identifikaci bezhotovostní platby ze strany prodávajícího bude kupujícímu vystaven daňový doklad - faktura, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. 

4. Dodací podmínky a účast na workshopech a kurzech

4.1 V případě fyzický produktů dodává prodávající objednané zboží způsobem specifikovaným v objednávce, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno dle ůdajů v objednávkovém formuláři, případně dle domluvy mezi kupujícím a prodávajícím. Dodáním předmětu na tuto adresu se považuje dodání za splněné. 

4.2 U workshopů a kurzů není vystavována vstupenka, pokud není mezi zákazníkem a prodávajícím sjednáno jinak. Zasláním faktury za objednaný workshop či kurz potvrzuje prodávající právo zákazníka na účast na workshopu či kurzu. Údaje o místě a čase konání a případné další relevantní informace jsou uvedeny na webu, kde jsou přístupné až do konání daného workshopu či kurzu. V případě, že dojde ke změnám v těchto údajích mezi objednáním a konáním dané akce, bude zákazník o takové skutečnosti neodkladně vyrozuměn. Dodáním se případě workshopů a kurzů rozumí konání akce, nikoliv samotná účast zákazníka.

4.3 Za účastníka workshopu či kurzu je prodávajícím považován objednávající zákazník, jehož údaje se nachází v objednávkovém formuláří. V případě objednávky více vstupenek na daný workshop či kurz je vhodné doplnit jméno další účastnící se osoby do poznámky v objednávkovém formuláři. Na přání zákazníka je účast na workshopu či kurzu přenosná na jinou zletilou osobu. V takovém případě je vhodné prodávajícího o této skutečnosti informovat.

4.4 Účast nezletilých osob je možná pouze v případě, že je u daného workshopu uvedena věková hranice, případně na základě svolení prodávajícího či lektora. Účast dětí, stejně jako doprovázejících osob je možná pouze po dohodě s prodávajícím či lektorem. 

4.3 U online vzdělávacích produktů, tisknutelných předloh a návodů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy, či přímo tisknutelné přílohy ve formátu pdf. U online produktů poskytne prodávající zákazníkovi.

5. Zabezpečení a ochrana autorských práv

Průběh workshopu nesmí být dokumentován video či audio záznamy bez vědomí a souhlasu lektora. Případné pracovní listy a pracovní návody poskytnuté účastníkovi workshopů a kurzů jsou určeny pouze pro jeho osobní potřebu, jsou považovány za dílo jejich autora a není dovoleno je jakkoliv rozmnožovat a šířit. Zákazník odpovídá za újmu, kterou porušením autorských práv způsobí. 

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2 Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosím vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 

  2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

  4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů

  7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

  8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Odešlete formulář prosím emailem na info@kreativatelier.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu. 

Fyzické produkty doručte zpět na vlastní náklad na adresu Ester Rosíková, Poběžovická 13, Praha 4 - 14800, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Produkty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučuji vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@kreativatelier.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;

 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3.Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci mě prosím kontaktujte emailem na adrese info@kreativatelier.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8. Garance vrácení peněz

8.1. Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných produktů (online vzdělávací kurzy) možnost minimálně 7 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený online kurz není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, případně zda je garance poskytována s delší než 7denní lhůtou, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@kreativatelier.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na mou emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci vašeho přístupu k produktu.

9. Vyloučení zodpovědnosti

Vstupem do kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách. Prodávající, ani konkrétní lektoři za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

Ester Rosíková se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace v kurzech, na workshopech a v e-knihách vycházejí pouze z vlastních zkušeností lektorů a autorů. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto prodávající není zodpovědný za rozhodnutí, ani za akci založenou na těchto doporučeních.

Prodávající, ani lektoři nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v kurzech a e-knihách.

Po celou dobu trvání kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných na workshopech a v kurzech, ale také na faktorech, které není ze strany prodávajícího a lektorů možné ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

10. Závěrečná ustanovení

10. 1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. 2 Účinnost

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.12.2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.kreativatelier.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.kreativatelier.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.